02จำนวนผู้ใช้ facebook ภาคกลางของไทย แยกจังหวัด และเพศ ช่วงอายุ 18-24