จำนวนผู้ใช้ facebook ที่สนใจการอ่านหนังสือพิมพ์ แยกภาคและเพศ