จำนวนผู้ใช้ facebook ที่สนใจการอ่านนิตยสาร แยกภาคและเพศ